Trải nghiệm

Chúng tôi tạo cơ hội cho các thành viên và tất cả sinh viên cơ hội trải nghiệm các dự án thực tế hoặc cơ hội thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp là đối tác của chúng tôi