Những dự án sẽ được Team thực hiện với sự phát huy ý tưởng tập thể và tôn trọng dấu ấn cá nhân...Các dự án sẽ được thông tin chi tiết đến tất cả thành viên!
Tính (Mr.)
Sáng lập viên